You are here:

Gestionarea deșeurilor și Raportarea pe suport de hârtie și Raportarea SIM este obligatorie pentru orice tip de companie. Externalizează-ți serviciul către consultantul de mediu Stratos!

Gestionarea Deseurilor - Ce presupune?

Gestionarea deșeurilor începe cu momentul identificării categoriilor de deșeuri generate de o societate, continua cu evidențe lunare, raportări anuale pe format de hârtie și raportare SIM, predarea deșeurilor către colectori autorizați pentru transport, depozitare, tratare și reciclare a deșeurilor, cu scopul de a reduce efectul lor nociv asupra sănătății și a mediului, precum și valorificarea unor resurse prin reutilizarea părților recuperabile.

Evidența gestiunii deșeurilor trebuie derulată de persoane instruite în acest sens (Responsabil de mediu), iar în cazul societăților a căror activitate necesită autorizare din partea autorităților de mediu, este obligatoriu prin lege ca persoana care se ocupă de gestionarea deșeurilor sa dețină cursuri de specialitate.

Activitatea de gestiune a deșeurilor este reglementată pe teritoriul României de OUG 92/2021 și de HG 856/2002.

Evidența Gestiunii Deșeurilor - Cui se adresează?

Evidența gestiunii deșeurilor este o activitate pe care orice societate trebuie să o deruleze deoarece din activitatea proprie rezulta deșeuri.

Aceasta activitate, în funcție de industrie și de anvergura companiei, poate fi o activitate mai simplistă sau una foarte complexă, însă, cu siguranță este una foarte importantă din perspectiva penalităților pe care o societate le poate plăti în cazul neconformării.

O societate generatoare de deșeuri este responsabilă pentru întregul flux al deșeului, de la generare până la încetarea statutului de deșeu.

În plus, societățile autorizate pentru colectarea deșeurilor, au răspunderi suplimentare privind gestionarea deșeurilor și anume evidențe și raportări specifice, precum:

 • Evidențe și raportări pe zona de deșeuri de baterii și acumulatori portabili (B&A)
 • Evidențe și raportări pe zona de deșeuri de echipamente electrice și electronice
 • Evidențe și raportări pe zona de anvelope uzate
 • Evidențe și raportări pe zona de uleiuri uzate (minerale si sintetice)
 • Evidențe și raportări specifice pentru orice alte deșeuri periculoase si nepericuloase colectate.

Responsabilitatea pentru evidența gestiunii deșeurilor

 1. Producătorii și deținătorii de deșeuri persoane juridice sunt obligați să încadreze fiecare tip de deșeu generat din propria activitate.
 2. Pentru asigurarea unui grad înalt de valorificare, producătorii de deseuri și deținătorii de deseuri sunt obligați să colecteze separat cel puțin următoarele categorii de deșeuri: hârtie, metal, plastic și sticlă.
 3. Producătorul de deseuri sau, după caz, orice deţinător de deseuri are obligaţia de a efectua operaţiunile de tratare sau de a transfera aceste operaţiuni unui operator economic autorizat care desfăşoară activităţi de tratare a deşeurilor sau unui operator public ori privat de colectare a deşeurilor.

Nerespectarea acestor dispozitii se sanctioneaza cu amendă de la 20.000 lei la 40.000 lei.

 1. Persoanele juridice care deţin autorizaţie/autorizaţie integrată de mediu au obligaţia să desemneze o persoană, din rândul angajaţilor proprii, care să urmărească şi să asigure îndeplinirea obligaţiilor de mediu sau să delege această obligaţie unei terţe persoane.

Încălcarea acestor dispoziții de către persoanele juridice se sancționează cu amendă de la 15.000 lei la 30.000 lei.

Control deșeuri periculoase

Producătorii şi deţinătorii de deseuri periculoase, precum şi operatorii economici autorizaţi din punctul de vedere al protecţiei mediului să desfăşoare activităţi de colectare, transport, stocare şi tratare deseuri periculoase sunt obligaţi să colecteze, să transporte şi să stocheze separat diferitele categorii de deseuri periculoase, în funcţie de proprietăţile fizico-chimice, de compatibilităţi şi de natura substanţelor de stingere care pot fi utilizate pentru fiecare categorie de deşeuri în caz de incendiu, astfel încât să se poată asigura un grad ridicat de protecţie a mediului şi a sănătăţii populaţiei, incluzând asigurarea trasabilităţii de la locul de generare la destinaţia finală.

Încălcarea acestor dispoziții de către persoanele juridice se sancționează cu amendă de la 20.000 lei la 40.000 lei.

Raportare SIM

Raportarea datelor şi informaţiilor cu privire la gestiunea deşeurilor se face către autoritatea teritorială pentru protecţia mediului, până la 15 martie a anului următor celui de raportare, atât pe suport hârtie, cât şi electronic, prin raportare SIM (Sistem Integrat de Mediu).

Încălcarea acestor dispoziții de către persoanele juridice se sancționează cu amenda de la 15.000 lei la 30.000.

Atenție! Amenzile se pot cumula.

Managementul Deseurilor Stratos - Deseuri Periculoase
Acte de Reglementare - Stratos.ro

Evidența Gestiunii Deseurilor - Cum te ajută Stratos?

Stratos te ajută în conformarea cu legislația gestionării deșeurilor, atât din punct de vedere al documentelor și raportărilor specifice (evidențe lunare, raportări anuale, încheierea de contracte cu colectorii de deșeuri, verificarea corectitudinii documentelor de trasabilitate a deșeurilor etc.), cât și tehnic și operațional (infrastructura de colectare, instruiri de personal etc.).

Responsabilul cu gestionarea deseurilor trebuie să aibă expertiza și experiența necesare preluării acestei activități datorită complexității legislației specifice.

Serviciile complete de gestiune a deșeurilor oferite de Stratos implică:

 • Inginer de mediu dedicat, cu Certificat de Specialist în managementul deșeurilor, cod COR325713
 • Întocmirea dosarului de mediu dedicat companiei tale ce cuprinde evidențe lunare, raportări anuale, documente de trasabilitate etc.
 • Raportări către Agenția locală de mediu, atât scriptic cât și electronic în Sistemul Integrat de Mediu
 • Instruirea angajaților cu privire la prevenirea generării deșeurilor și obligația colectării selective a deșeurilor
 • Consultanță pentru identificarea prestatorilor de servicii autorizați pentru preluarea deșeurilor pe categorii
 • Urmărirea corectitudinii trasabilității deșeurilor generate
 • Monitorizarea lunara a gestiunii interne a deșeurilor în vederea conformării cu legislația.

Întrebări Frecvente:

Este obligatorie colectarea selectivă pentru o societate comercială care desfășoară doar activități de birou?

Da, este obligatorie. Trebuie să existe recipient pentru fiecare tip de deșeu, etichetat cu codul de deșeu corespunzător: hârtie- carton, plastic, metal, sticla, menajer, orice alt tip de deșeu. Recipientele trebuie să fie inscripționate cu denumire și cod specific fiecărui tip de deșeu.

Care este diferența dintre ambalaje și deșeuri de ambalaje

Este una din cele mai des întâlnire confuzii în rândul agenților economici, și anume confuzia dintre ambalaj și deșeul de ambalaj. Orice agent economic poate fi generator de deșeuri de ambalaj, și are obligația de a le colecta selectiv și de a le preda unui colector autorizat. Ambalajele puse pe piață versus deșeurile generate în urma activității desfășurate de agentul economic nasc obligații diferite față de autoritățile de mediu astfel: - Introducerea pe piața națională a ambalajelor atrage după sine obligația de a cuantifica și centraliza greutatea de ambalaje introdusă, de a o raporta către Administrația pentru Fondul de Mediu (AFM) și de a plăti pentru a atinge obiectivele de reciclare pentru aceasta. - Deșeurile de ambalaj generate în urma activității se supun reglementărilor impuse de Ministerul Mediului și de Agenția de Protecție a Mediului (APM) și anume colectarea selectivă a acestora, predare către un colector autorizat și păstrarea și raportarea evidenței gestiunii deșeurilor la APM județean.

Ce obligații de mediu am ca producător/importator de produse ambalate?

Operatorii economici producători și importatori de bunuri ambalate și de ambalaje de desfacere sunt obligaţi să calculeze şi să declare lunar, până la data de 25 a lunii următoare celei în care s-a desfăşurat activitatea, cantitatea totala de ambalaje introdusa pe piață, defalcată pe tip de material, respectiv: sticla, plastic, hârtie/carton, metal, aluminiu, lemn. Contribuțiile prevăzute la art.9 alin. (1) lit d) din OUG 196/2005 și anume 2 lei/kg, se plătesc numai în cazul neîndeplinirii obiectivelor de valorificare a deșeurilor de ambalaje introduse pe piața națională, pentru care nu au predat responsabilitatea către un OIREP.

În cazul unei societăți care achiziționează ambalaje din România pentru a-și ambala produsele (pâine, panificație) provenite din producție proprie, cine are obligația declarării ambalajelor?

Obligația de a plăti taxa pentru fondul de mediu o au operatorii economici care introduc pe piață PRODUSE ambalate. Cum dumneavoastră puneți pe piață produsul „pâine” pe care îl ambalați corespunzător, dumneavoastră aveți obligația de plată a contribuției pentru ambalajele respectivelor produse.

Pentru pungile personalizate achiziționate din România, cine trebuie să declare cantitatea de ambalaje introduse: producătorul sau cumpărătorul?

Cel al cărei marcă este pe pungă. În cazul în care nu sunt personalizate, atunci declară producătorul.

Unde trebuie să declarăm cantitățile de deșeuri?

Pentru deșeurile generate se întocmește Evidența Gestiunii Deșeurilor și se depune sub forma unei declarații anuale către AJPM.