CSRD - Directiva de Raportare a Durabilității Corporative

CSRD – Pentru afacerea și comunitatea ta

Ce este CSRD - Corporate Sustainability Reporting Directive (Directiva de Raportare a Durabilității Corporative)

Pentru a îndeplini obiectivele strategiilor UE în materie de dezvoltare durabilă, comunitatea europeană a adoptat un set de modificări legislative, printre care și de Raportare a Durabilității Corporative (CSRD), transpusă în România de către Ministerul Finanțelor, Banca Națională a României dar și de Autoritatea de Supraveghere Financiară.


CSRD înlocuiește Directiva privind raportarea nefinanciară (NFRD) și îmbunățește calitatea și cantitatea informațiilor prezentate de companii prin standardizarea raportării.

CSRD - Modificari legislative
Analiza Dublei Materialități

Nu este suficient să ne concentrăm doar pe aspectele interne ale afacerii. Analiza dublei materialități aduce în discuție impactul reciproc dintre afacerea ta și comunitatea sa. Evaluăm factorii critici care influențează atât performanța afacerii, cât și responsabilitatea socială, pentru a dezvolta soluții care să contribuie echilibrat la dezvoltarea economică și bunăstarea comunității.

Analiza Dublei Materialitati

Ce este?

Un proces de analiză a subiectelor considerate importante (materiale) atât de către organizația ta cât și de mediul social înconjurător. Ia în considerare atât impactul pe care compania îl are asupra mediului și societății, dar și impactul financiar pe care mediul și societatea îl au asupra companiei, acest nou mod de evaluare a materialității fiind cerut la nivel european prin CSRD.

Cui se adresează?

Analiza Dublei Materialități ajută companiile care doresc să înțeleagă mai bine modul în care operațiunile lor interne afectează comunitatea și mediul extern. Este relevantă pentru organizațiile preocupate de echilibrarea impactului lor asupra afacerii și asupra societății în ansamblu.
De asemenea, această analiză reprezintă un prim pas obligatoriu în pregătirea Raportării privind sustenabilitatea conform Directivei EU ce reglementează acest tip de raportare (CSRD).

Ce presupune?

Evaluarea presupune o analiză atentă a activității și industriei, dar și a Standardelor de Raportare (European Sustainability Reporting Standards – ESRS). Subiectele selectate în urma acestei analize sunt evaluate de companie alături de părțile sale interesate, prin întâlniri, chestionare online și grupuri de lucru. Astfel, se obține lista de informații și date pe care firma trebuie să le colecteze și analizeze în atât contextul elaborării unei Strategii de Sustenabilitate cât și pentru Raportarea de Sustenabilitate.

Părțile interesate ale unei companii pot fi împărțite în două categorii:

 1. Interne: angajați, membrii Consiliului director, investitorii
 2. Externe: clienți, comunitatea locală, autorități, competitori, parteneri de afaceri
Analiza Dublei Materialitati - Cui se adreseaza
Raportare de Sustenabilitate

Acest document este forma principală de comunicare a angajamentului companiei tale în ceea ce privește construirea unui viitor sustenabil, și va fi sursa principală de informații pentru clienți, parteneri, investitori și bănci.

Ce presupune?

Procesul de raportare implică în primul rând realizarea Analizei privind Dubla Materialitate, colectarea datelor și informațiilor prin intermediul unui soft dedicat, dar și analiza tuturor activităților companiei tale pentru a stabili la final statusul quo la momentul raportării. Oferim suport în evidențierea și interpretarea impactului afacerii tale în contextul sustenabilității, consolidându-ți reputația și relevanța în fața publicului și a investitorilor.


Mai mult, îți sprijinim compania în procesul de formulare a unei Strategii de Sustenabilitate, pentru a aborda impactul dar și pentru a demonstra părților interesate angajamentul tău față de protecția mediului și comunităților.


Comunicarea progreselor și impactului companiei în materie de durabilitate este pasul final al raportării. Această etapă trebuie realizată în un mod transparent șoi coerent pentru a asigura informarea corectă a părților interesate și a evitara dezinformărea ecologică (greenwashing).

Strategii și reglementări ce stau la baza raportării

Întregul proces evidențiază performanța și contribuția organizației tale la țintele strategice europene privind mediul, comunitățile și guvernanța corporativă printr-o raportare comprehensivă, realizată conform Standardelor Europene de Raportare privind Sustenabilitatea (ESRS).


Principalele reglementari europene ce stau la baza raportării sunt:

 1. CSRD: Directiva UE 2022/2464 ce stabilește cadrul legislativ principal pentru raportarea de informații privind durabilitatea; la nivel național CSRD a fost transpusă prin OMFP 85/2024, dar și prin ordine ale BNR aferente sectorului bancar, respectiv ASF pentru sectorul de asigurări.
 2. ESRS: Standardele europene de raportare, dezvoltate de EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group)
 3. Taxonomia UE: Regulamentul UE 2020/852 ce stabilește cadrul ce facilitează investițiile durabile

Cui se adresează?

Companiile obligate prin CSRD sau care sunt interesate să își comunice eforturile depuse în tranziția de la modelul de business uzual către un model de business sustenabil sunt principalii beneficiari.

În cazul companiilor ce au obligația de a raporta, reglementările în domeniu stabilesc un domeniu de aplicare ce se extinde progresiv, în funcție de mărimea companiei dar și dacă entitatea este una interes public sau nu. Entitățile de interes public sunt:

 • companii listate la bursă
 • societățile/companiile naționale;
 • societățile cu capital integral sau majoritar de stat;
 • regiile autonome
 • asiguratorii
 • instituțiile de creditare
Calendarul de Raportare
CSRD - Calendarul de raportare
Strategia de Sustenabilitate

O strategie de sustenabilitate reprezintă un plan cuprinzător și strategic, necesar pentru a integra principii și practici durabile în toate aspectele activitățile companiei. Aceasta are ca scop gestionarea responsabilă a resurselor, reducerea impactului asupra mediului, promovarea bunăstării sociale și contribuirea la o economie sustenabilă.

Elemente cheie

Strategia se construiește în baza rezultatelor obținute în urma analizei activității și industriei din care compania dumneavoastră face parte, dar și a Standardelor de raportare. O astfel de strategie, ce trebuie integrată în strategia de business, este esențială în contextul actual, în care există o creștere a preocupărilor legate de schimbările climatice, resursele limitate și impactul negativ al activităților umane asupra mediului și societății. Aceasta presupune:

 1. Obiective clare: Definirea obiectivelor specifice și măsurabile legate de aspectele economice, sociale și de mediu.
 2. Integrare în operațiuni: Incorporarea principiilor de sustenabilitate în toate nivelurile organizaționale și în procesele de luare a deciziilor.
 3. Responsabilitate socială: Adoptarea practicilor etice și responsabile față de angajați, comunitate și alte părți interesate.
 4.  Eficiență energetică și resurse: Optimizarea consumului de resurse, reducerea emisiilor de carbon și promovarea utilizării durabile a energiei.
 5. Măsurare și raportare: Implementarea unui sistem de monitorizare și raportare pentru a evalua progresul și a comunica transparent rezultatele obținute.
 6. Colaborare: Cooperarea cu partenerii, furnizorii și alte părți interesate pentru a maximiza impactul și a aborda provocările comune de sustenabilitate.
 7. Inovație: Încurajarea cercetării și dezvoltării de soluții inovatoare care pot contribui la sustenabilitate.

Alte Servicii CSRD

Evaluarea Ciclului de Viață

Înțelegerea impactului produselor sau serviciilor tale asupra mediului pe parcursul întregului ciclu de viață este crucială în tranziția către o afacere sustenabilă. Prin evaluare detaliată și analiză riguroasă, identificăm acest impact și putem fi alături de tine în identificarea unor soluții de optimizare a lor, contribuind la o abordare mai responsabilă și sustenabilă în procesele tale operaționale.

Taxonomie

Adaptarea la cerințele și standardele europene privind investițiile durabile este esențială. Oferim ghidare și asistență pentru a înțelege cerințele taxonomiei UE conform Regulamentului 2020/852. Facilităm astfel alinierea investițiilor și activităților tale cu obiectivele unei economii mai verzi și durabile în cadrul Uniunii Europene.

Elaborator de Studii

Avantaje pentru mediul de afaceri în conformarea cu CSRD

Urmărirea directivei CSRD poate aduce mai multe avantaje mediului de afaceri, printre care:

.01

Creșterea transparenței și încrederea investitorilor

Raportarea conform standardelor CSRD ar spori transparența și ar furniza informații consistente și relevante pentru investitori. Acest lucru ar îmbunătăți încrederea investitorilor și ar facilita luarea deciziilor de investiții informate.

.02

Acces la finanțare și costuri de capital mai mici

Companiile care raportează conform cerințelor CSRD pot beneficia de un acces mai ușor la finanțare și pot obține costuri de capital mai mici. Investitorii și instituțiile financiare acordă o atenție crescută aspectelor ESG în procesul de luare a deciziilor de finanțare.

.03

Creșterea competitivității și atractivității pieței

Companiile care raportează în conformitate cu CSRD pot obține un avantaj competitiv prin îmbunătățirea imaginii de marcă, a reputației și atractivității pe piață. Raportarea transparentă și detaliată privind aspectele ESG poate atrage consumatorii preocupați de sustenabilitate și poate spori loialitatea acestora față de brand.

.04

Gestionarea eficientă a riscurilor ESG

Raportarea conform directivelor CSRD ajută companiile să identifice și să gestioneze mai eficient riscurile legate de mediu, sociale și de guvernanță. Prin implementarea măsurilor preventive și abordarea proactivă a aspectelor ESG, companiile pot evita daunele financiare și reputaționale asociate cu aceste riscuri.

.05

Conformitate cu reglementările și prevenirea riscurilor

Urmărirea directivelor CSRD asigură conformitatea cu reglementările în vigoare și minimizează riscul sancțiunilor și al daunelor reputaționale. Companiile care se concentrează pe raportarea ESG pot identifica și gestiona mai eficient riscurile asociate aspectelor de mediu, sociale și de guvernanță.

Cum te ajută Stratos

Stratos te ajută la Analiza Dublei Materialități și pregătirea documentației de raportare și comunicare a eforturilor companiei în tranziția către modelul de business sustenabil.

De asemenea, Stratos te ajută în procesul de identificare și implementare de soluții durabile și eficientizarea proceselor operaționale în acest sens, precum și îndeplinirea reglementărilor UE.

Sustenabilitate - Cum te ajuta Stratos

Serviciile Stratos pentru Afaceri Sustenabile

Schimbări Climatice

Înțelegerea impactului emisiilor de carbon în atmosferă este crucială. Prin analiză riguroasă, utilizând standarde recunoscute internațional precum GHG Protocol, identificăm și evaluăm emisiile de carbon generate de afacerea ta.

Raportare CSRD

Adaptarea la cerințele și standardele europene privind investițiile durabile este esențială. Oferim ghidare și asistență pentru a înțelege și implementa corect taxonomia UE conform Regulamentului 2020/852, facilitând alinierea investițiilor și activităților tale cu obiectivele unei economii mai verzi și durabile în cadrul Uniunii Europene.

Implementare ESG

Vă ajutăm să traduceți angajamentul în acțiuni tangibile. Prin integrarea principiilor de mediu, social și guvernanță în structura, deciziile și operațiunile afacerii tale, facilităm o transformare reală și durabilă, consolidând reputația și contribuind la dezvoltarea sustenabilă a organizației tale.

Economie Circulară

Stratos te ajută cu soluții de reducere a costurilor de operare, precum și cu identificarea de soluții de optimizare a produselor și serviciilor pornind de la principiile sustenabilității încă din faza de proiectare.

Audit DNSH

Verificarea activităților in contextul principiilor DNSH, se adresează companiilor care doresc să acceseze fonduri europene, inclusiv din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Realizarea unui audit DNSH reprezintă un pas obligatoriu pentru obținerea acestor finanțări.