You are here:

Ce trebuie să știi despre Avizul de mediu

Aviz de mediu - Ce este?

Avizul de mediu este actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecția mediului, care confirmă integrarea aspectelor privind protecția mediului în planul sau programul supus adoptării, conform prevederilor art.2 din OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările si completările ulterioare.

Aviz de Mediu - Sancțiuni

Nerespectarea restricțiilor sau interdicțiilor stabilite pentru protecția apei și a atmosferei, prevăzute de actele normative în vigoare se sancționează cu amendă între 50.000 lei și 100.000 de lei sau închisoare de la 6 luni la 3 ani.

Aviz de Mediu - La ce folosește?

Avizul de Mediu trebuie obținut în situația elaborării planurilor urbanistice solicitate în certificatul de urbanism: PUD, PUZ si PUG (Planul Urbanistic de Detaliu, Planul Urbanistic Zonal și Planul Urbanistic General) și atestă faptul că proiectul propus este în acord cu legislația de mediu în vigoare. Solicitarea si obținerea Aviz Mediu pentru planuri și programe este obligatorie, iar Avizul de Mediu obținut este valabil pe toată perioada implementării planului sau programului. În cazul în care se dorește transferul unui aviz de mediu, aveți nevoie de elaborarea în formatul precizat în legislație a unei justificări (cerere motivată) având la bază o serie de documente și declarații.

Aviz de Mediu pentru planuri și programe

Avizul de Mediu pentru planuri și programe este un act tehnico-juridic eliberat de autoritatea competentă pentru protecția mediului, care confirma integrarea aspectelor privind protecția mediului în planul sau programul supus adoptării (planuri și programe, inclusiv cele co-finanțate de Comunitatea Europeana, precum și modificările acestora, care se supun pregătirii și/sau adoptării de către autoritățile publice la nivel national, regional sau local, sau care sunt pregătite de aceste autorități în vederea adoptării printr-o procedura legislativă de către Parlament sau Guvern și care sunt impuse prin prevederi legislative, de reglementare sau administrative).

Avizul Mediu pentru planuri și programe este obligatoriu la inițierea și adoptarea acestora.

Avizul Mediu pentru planuri și programe se obține în urma derulării procedurii de evaluare strategică de mediu (SEA).

Evaluarea de mediu pentru planuri și programe (SEA) are scopul de a identifica și de a analiza efectele planurilor sau programelor asupra mediului în timpul elaborării lor și înainte de a fi adoptate.

Audit - Consultanta de Mediu - Stratos.ro

Aviz de mediu pentru stabilirea obligațiilor de mediu

Avizul de Mediu pentru stabilirea obligațiilor de mediu este un act tehnico-juridic eliberat în scris de autoritatea competentă pentru protecția mediului, prin care sunt stabilite obligațiile de mediu, ca prevederi ale unui program pentru conformare, în vederea asumării acestora de către părțile implicate, în următoarele situații:
  • schimbarea titularului unei activități cu impact asupra mediului
  • modificarea sau încetarea unor astfel de activități, inclusiv pentru vânzare de acțiuni, vânzări de active, fuziune, divizare, concesionare, dizolvare urmată de închidere, lichidare în condițiile legii.
Documentul este emis în scopul cunoașterii impactului asupra mediului de către părțile implicate în tranzacție și asumării responsabilităților privind protecția mediului.

Tipuri de planuri și programe ce se supun evaluării SEA

În cazul unor planuri sau proiecte, al căror impact asupra mediului înconjurător, ariilor protejate de interes comunitar sau național poate fi semnificativ negativ, ori informațiile despre respectivul plan/proiect furnizate autorităților sunt neconcludente, autoritățile pot solicita elaborarea unui Studiu de Evaluare Adecvata SEA. Memoriul de prezentare completat conform legii 292/2018 va sta la baza analizei etapizate efectuate de autorități și a dezbaterilor publice (dupa caz).

SEA poate fi solicitat pentru planuri urbanistice zonale (PUZ), planuri urbanistice generale (PUG), planuri de amenajarea teritoriului zonal sau județean (PATZ, PATJ), planuri de gestiune a deșeurilor (PJGD, PRGD), planuri de management ale ariilor naturale protejate, strategii privind gestiunea unor resurse naturale etc.

Elaborator de Studii
Cum te ajută Stratos?

Stratos te poate ajuta atât cu elaborarea documentației pentru obținerea avizului sau a transferului acestuia, cât și în relația cu autoritățile de mediu, asigurând schimbul de informații corect și în timp real. Obține avizul de mediu imediat. Contactează specialiștii de mediu Stratos!

Avize și Autorizații

Întrebări frecvente despre Avizul de mediu

De ce am nevoie de Aviz de Mediu?

Avizul de Mediu emis de autoritatea de mediu (ANPM) are rolul de a confirma că toate măsurile privind protecția mediului au fost integrate în mod satisfăcător în ansamblul planului sau programului înaintat spre adoptare.

Care este diferența dintre Acord de Mediu și Aviz de Mediu.

Acordul de mediu, ca act de reglementare, impune condițiile ce trebuie respectate în privința protejării mediului atunci când este vorba de demararea unui nou proiect, fie de natură constructivă, fie din categoria proceselor lucrative care pot avea, prin natura sau amploarea lor un impact negativ. De asemenea, prin acest act de reglementare se pot impune și măsurile ce trebuie luate în vederea protecției mediului pe tot parcursul realizării proiectului. Avizul de mediu, spre deosebire de acord, are o natură mai pronunțată din punct de vedere tehnic și juridic și poate fi obținut, în ceea ce privește cel puțin planurile și programele, în urma îndeplinirii unei proceduri de evaluare strategică de mediu care are drept obiectiv identificarea amenințărilor și efectelor negative potențiale ale acestora înainte de a se trece la adoptarea propriu-zisă.

Exemple de situații când am nevoie de Aviz de Mediu?

Avizul de mediu este necesar, de exemplu, în vederea aprobării investițiilor private sau publice și este solicitat în lista de documente prezentate în certificatul de urbanism. Chiar dacă proiectul avut în vedere nu are un impact asupra mediului această procedură trebuie îndeplinită, iar în această situație se va emite de către Agenția pentru Protecția Mediului o clasare a notificării care va ține locul, în ansamblul documentar impus de certificatul de urbanism, acordului de mediu.

Este necesar Avizul de Mediu în planurile urbanistice?

Da, cu siguranță. acesta este necesar, de exemplu, în cazul întocmirii planurilor urbanistice solicitate în certificatul de urbanism, ca un prim pas înaintea obținerii tuturor autorizațiilor. Aceste planuri urbanistice pot fi: P.U.D. – plan urbanistic de detaliu P.U.Z. – plan urbanistic zonal P.U.G. – plan urbanistic general La acele proiecte de investiții la care sunt solicitate aceste planuri, avizul de mediu are rolul de a stabili care este impactul asupra mediului al obiectivului propus spre realizare și, în același timp, care sunt soluțiile tehnice pentru ameliorarea sau reducerea acestui impact: alimentarea cu apa, eliminarea apelor uzate, suprafața de spațiu verde necesară, modalități tehnice de reducere a emisiilor, a zgomotului, etc.

Articole relevante despre Aviz de mediu