Acord de Mediu

Acord de Mediu - Ce este, la ce folosește, sancțiuni și cum te ajută Stratos

Audit - Consultanta de Mediu - Stratos.ro
You are here:

Ce este un Acord de Mediu?

Un Acord de Mediu este un act administrativ emis de către Agenția Națională de Protecția Mediului (ANPM), solicitat înainte de începerea realizării unui proiect, prin care sunt stabilite condițiile și, după caz, măsurile pentru protecția mediului ce trebuie respectate în cadrul proiectului respectiv.

La ce folosește un Acord de Mediu?

Obținerea acestui Acord de Mediu este obligatorie înaintea demarării oricărui proiect public ori privat sau pentru modificarea ori extinderea activităților existente, care pot avea impact semnificativ asupra mediului, fiind necesară în anumite cazuri, identificarea si evaluarea impactului asupra mediului prin parcurgerea etapelor prevăzute în legislație. Acordul de Mediu este valabil pe întreaga perioadă a punerii în aplicare a proiectului. Transferul Acordului de Mediu către o altă societate se poate face dacă noul titular implementează proiectul în aceleași condiții pentru care a fost emis Acordul de Mediu.

Acord de Mediu - Sancțiuni

Cele mai importante și frecvente penalități aplicate agenților economici care dețin acte de reglementare sunt următoarele:

  1. Pentru nerespectarea obligațiilor pe care persoanele fizice și juridice le au, de a furniza și/sau utiliza informații corecte pentru elaborarea evaluărilor de mediu, evaluărilor impactului asupra mediului, a bilanțurilor de mediu și a rapoartelor de amplasament. În aceste cazuri, amenda pentru persoane fizice este de la 5.000 la 10.000 lei, iar pentru persoane juridice de la 30.000 la 60.000 lei.
  2. Pentru nerespectarea prevederilor autorizației de mediu/autorizației integrate de mediu de către persoanele fizice si juridice pentru activitățile care fac obiectul procedurilor de reglementare din punct de vedere al protecției mediului. În aceste cazuri, amenda pentru persoane fizice este de la 5.000 la 10.000 lei, iar pentru persoane juridice de la 30.000 la 60.000 lei.
  3. Pentru nerespectarea obligației titularului de a notifica autoritatea competentă pentru protecția mediului, când intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare sau cu privire la orice modificare a condițiilor care au stat la baza emiterii acestora, înainte de realizarea modificării. În aceste cazuri, amenda pentru persoane fizice este de la 5.000 la 10.000 lei, iar pentru persoane juridice de la 30.000 la 60.000 lei.
  4. Pentru nerespectarea de către titularii activităților care fac obiectul procedurilor de reglementare, din punct de vedere al protecției mediului, de a respecta termenele impuse de autoritatea competentă de protecția mediului, în derularea acestor proceduri. Amenda este cuprinsă între 7.500 și 15.000 lei pentru persoane fizice, și între 50.000 și 100.000 lei pentru persoane juridice.
  5. Pentru poluarea accidentală datorită nesupravegherii executării lucrărilor noi, funcționării instalațiilor, echipamentelor tehnologice și de tratare și neutralizare, menționate în prevederile acordului de mediu și/sau autorizației/autorizației integrate de mediu. Amenda este cuprinsa între 7.500 si 15.000 lei pentru persoane fizice și între 50.000 si 100.000 lei pentru persoane juridice.
  6. Pentru continuarea activității după suspendarea acordului de mediu sau a autorizației, respectiv a autorizației integrate de mediu. Ultimele doua acțiuni (pct. 5 si 6) constituie infracțiuni și se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 1 an sau cu amendă, dacă au fost de natură să pună în pericol viața ori sănătatea umană, animală sau vegetală.
  7. Continuarea activității după suspendarea acordului de mediu sau a autorizației/autorizației integrate de mediu, se sancționează cu amendă între 50.000 lei si 100.000 de lei sau închisoare de la 6 luni la 3 ani.
Cum te ajuta Stratos?

Expertul de mediu va identifica impactul generat de proiect asupra mediului, va elabora documentația privind evaluarea acestui impact și te va susține pe parcursul procesului de obținere a Acordului de mediu. Ești pe punctul de a demara un proiect? Obține Acordul de mediu rapid!

Certificare ISO 14001

Acord de Mediu - Întrebări frecvente

Când este necesar un Acord de Mediu?

Acordul de mediu, ca act de reglementare, impune condițiile ce trebuie respectate în privința protejării mediului atunci când este vorba de demararea unui nou proiect, fie de natură constructivă, fie din categoria proceselor lucrative care pot avea, prin natura sau amploarea lor un impact negativ. De asemenea, prin acest act de reglementare se pot impune și măsurile ce trebuie luate în vederea protecției mediului pe tot parcursul realizării proiectului.

Este obligatoriu un Acord de Mediu?

Acordul de mediu este obligatoriu atât pentru solicitanții care vor să inițieze un proiect din sfera amintită din domeniul privat cât și pentru cei ce fac parte din domeniul public și este valabil pe toată durata punerii în aplicare a respectivelor proiecte, cu posibilitatea revizuirii acestuia dacă apar elemente noi, care nu erau cunoscute la data emiterii și care pot modifica condițiile de acordare.

Cât timp este valabil un Acord de Mediu?

Acordul de mediu odată obținut, este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului. În cazul în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii acordului de mediu sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii, autoritatea competentă decide, după caz, pe baza notificării titularului, menţinerea acordului de mediu sau necesitatea revizuirii acestuia, informând titularul cu privire la această decizie. Până la adoptarea unei decizii de către autoritatea competentă, este interzisă realizarea proiectului care ar rezulta în urma modificărilor care fac obiectul notificării.

Legislație Acord de Mediu?

Procedura de reglementare şi competenţele de emitere a acordului de mediu sunt prevăzute în Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului.

Documente necesare obținerii unui Acord de Mediu

1. Cerere pentru eliberare Acord de Mediu
2. Certificat de urbanism (copie)
3.Plan de situație anexă la certificatul de urbanism (copie)
4. Plan de încadrare în zona (copie)
5. Dovada plății tarifului pentru evaluarea inițială.

Pot transfera un Acord de Mediu?

Acordul de Mediu este independent de titularul proiectului. El prevede doar condițiile de realizare ale proiectului. Noul titular de proiect este condiționat de îndeplinirea obligațiilor de mediu asumate prin Acordul de Mediu. Orice modificare la obligațiile anterioare necesită stoparea lucrările și aplicarea pentru un nou acord de mediu.

Documente și acte necesare obținerii unui Acord de Mediu

1. Cerere de solicitare a transferului
2. Declarație pe proprie răspundere a noului titular că va implementa proiectul în aceleași condiții pentru care a fost emis acordul
3. Acordul de Mediu în original
4. Copie a actului care atestă dreptul noului proprietar de folosință sau proprietate a spațiului pentru care s-a emis acord de mediu.